WUMĚNJENJA ZA WOBDŹĚLENJE 2020

Sakski fonds „Čiń sobu“

ŠTÓ MÓŽE SO NA WUBĚDŹOWANJU WOBDŹĚLIĆ?

Přinoški zapodać móža wobydlerki a wobydlerjo (přirodne wosoby), kiž su 18. žiwjenske lěto dokónčili a maja swoje hłowne bydlenje w jednej z gmejnow wokrjesa Budyšina abo Zhorjelca we Łužiskim rewěrje resp. wokrjesow Lipsk, Sewjerna Sakska abo w měsće Lipsku w Srjedźoněmskim rewěrje.

Projektnu ideju zapodać móža nimo toho towarstwa, zwjazki, komory, pěstowarnje horty, šule, wysoke šule kaž tež wědomostne zarjadnišća, załožby a socialni nošerjo, kiž chcedźa projektnu ideju we wokrjesu Budyšinje abo Zhorjelcu we Łužiskim rewěrje abo we wokrjesu Lipsku abo Sewjernej Sakskej abo w měsće Lipsku w Srjedźoněmskim rewěrje zwoprawdźić.

Kategorija „Komuny“

Komuny we Łužiskim rewěrje (wokrjesaj Budyšin a Zhorjelc) kaž tež w Srjedźoněmskim rewěrje (wokrjesaj Lipsk, Sewjerna Sakska a město Lipsk) smědźa so na wubědźowanju wobdźělić. A tež komunalne zarjadnišća smědźa z přihłosowanjom swojeje komuny ideju zapodać. Cyłkownje smě so kóžda komuna z jednej projektnej ideju požadać. Kooperacija z dalšej komunu je při tym wosebity plus.

Kategorija „Załožićeljo eksistency“

Projekt w tutej kategoriji smědźa jenož wobydlerki a wobydlerjo zapodać, kiž su w předfazy załoženja swojeho předewzaća. Přinoški zapodać móža přirodne wosoby, kiž su 18. žiwjenske lěto dokónčili a maja hłowne bydlenje w gmejnach wokrjesa Budyšina abo Zhorjelca we Łužiskim rewěrje resp. we wokrjesomaj Lipsk, Sewjerna Sakska abo w měsće Lipsku w Srjedźoněmskim rewěrje.

Kategorija „Łužica – žiwa dwurěčnosć“

Přinoški zapodać móža wobydlerki a wobydlerjo (přirodne wosoby), kiž su 18. žiwjenske lěto dokónčili a maja hłowne bydlenje w gmejnach wokrjesa Budyšina abo Zhorjelca we Łužiskim rewěrje.

Projektnu ideju zapodać móža nimo toho towarstwa, zwjazki, komory, pěstowarnje/horty, šule, wysoke šule kaž tež wědomostne zarjadnišća, załožby a socialni nošerjo, kiž chcedźa ju we wokrjesomaj Budyšinje abo Zhorjelcu we Łužiskim rewěrje zwoprawdźić.

ŠTÓ SO NJESMĚ WOBDŹĚLIĆ?

Wobdźělić njesmědźa so politiske strony a wolerske skupiny, iniciatiwy bjez swójskeje prawokmaneje wosoby, přirodne a juristiske wosoby, kiž su wotedali wobkrućenje město přisahi po § 802c porjada za ciwilnoprawniske procesy we wersiji wozjewjenja z dnja 5. decembra 2005 (BGBl. I str. 3202; 2006 I str. 431; 2007 I str. 1781), naposledk změnjenej přez artikl 2 zakonja z dnja 12. julija 2018 (BGBl. I str. 1151), abo § 284 porjada wo wotedawkach we wersiji wozjewjenja z dnja 1. oktobra 2002 (BGBl. I str. 3866; 2003 I str. 61), naposledk změnjenej přez artikl 6 zakonja z dnja 18. julija 2017 (BGBl. I str. 2745), abo kiž su winowate, tute wobkrućenje wotedać, kaž tež přirodne a juristiske wosoby, kotrychž ideologiske, politiske abo nabožne wusměrjenje zaměrej a wobsahej wubědźowanja njewotpowěduje.

NA KOTRE WOKRJESY MÓŽA SO IDEJE POĆAHOWAĆ?

Zapodate přinoški/ideje móža so jenož na wokrjesaj Budyšin abo Zhorjelc we Łužiskim rewěrje resp. na wokrjesaj Lipsk a Sewjerna Sakska a na město Lipsk w Srjedźoněmskim rewěrje poćahować.

HDY JE POSLEDNI TERMIN ZAPODAĆA?

Přinoški móža so z online-formularom we Łužiskim abo Srjedźoněmskim rewěrje wot 1. februara hač do 15. měrca 2020 zapodać. Za pósłanje z póstom na adresu přisłušneho projektneho běrowa płaći póstowy kołk 14. měrca 2020 (z tym je online-frankěrowanje wuzamknjene).

KE KOTRYM TEMAM MÓŽA SO IDEJE ZAPODAĆ?

Wubědźowanje wobsahuje slědowace tematiske wobłuki, za kotrež móža so jedna abo wjacore projektne ideje za kóždy rewěr zapodać:

(1) Wobydlerki a wobydlerjo – kategorija „ReWIR“

Za sylnjenje angažementa wobydlerjow w regionach a widźomnu podpěru akterow ciwilneje towaršnosće móža so zajimcy z projektnej ideju w tutej kategoriji wo myto požadać. Tute ideje maja zhromadne žiwjenje a zhromadnosć mjez ludźimi w regionje spěchować, při čimž mysl zhromadnosće tule w srjedźišću steji. Na zakładźe podaća wočakowanych kóštow so projekt přichodnemu wyšemu schodźenkej mytowanja přirjaduje.

přikład: Projekt płaći brutto 7.500 €. Přirjaduje so awtomatisce schodźenkej „srjedźny projekt hač do 10.000 €“. Jeli ideja dobudźe, so z mytom we wysokosći 7.500 € wuznamjeni.

 • wulki projekt hač do 15.000 € (2 myće)
 • srjedźny projekt hač do 10.000 € (maks. 10 mytow)
 • mały projekt hač do 5.000 € (minim. 74 mytow)

(2) Naše dźěći a młodostni – kategorija „Přichod MINT“

W zwisku z hotowacej so strukturnej změnu je zajim młodych dorostowacych za tak mjenowane MINT-předmjety (matematiku, informatiku, přirodowědomosće a techniku) kaž tež hudźbu, sport, wuměłstwo a za socialne temy w přiběracej měrje požadany. Tohodla maja so projekty wuznamjenić, kotrež k polěpšenju kmanosćow dźěći a młodostnych w MINT-wobłuku přinošuja. Na zakładźe podaća wočakowanych kóštow so projekt přichodnemu wyšemu schodźenkej mytowanja přirjaduje.

přikład: Projekt płaći brutto 7.500 €. Přirjaduje so awtomatisce schodźenkej „srjedźny projekt hač do 10.000 €“. Jeli ideja dobudźe, so z mytom we wysokosći 7.500 € wuznamjeni.

 • wulki projekt hač do 15.000 € (2 myće)
 • srjedźny projekt hač do 10.000 € (maks. 10 mytow)
 • mały projekt hač do 5.000 € (minim. 74 mytow)

(3) Naše komuny, wukonliwi partnerojo w strukturnej změnje – kategorija „Komuny“

Zo bychu ludźo Łužicu a srjedźnu Němsku jako atraktiwne městno za žiwjenje a dźěło zaznawali, dyrbja so komuny z wobydlerjemi kaž tež z druhimi komunami lěpje do syćow zwjazać. Tohodla maja so projekty komunow a komunalnych zarjadnišćow wuznamjenić, kotrež žiwjensku kwalitu kaž tež mobilitu w regionje polěpšeja a kiž mnohich wobydlerjow pozitiwnje aktiwěruja. Wosebita kedźbnosć słuša při tym kooperaciji mjez komunami w zajimje wjetšeje skutkownosće a sylnišeho wuprudźenja.

přikład: Projekt płaći brutto 25.500 €. Jeli ideja dobudźe, so z mytom we wysokosći 25.500 € wuznamjeni.

(4) Naše kreatiwne hłójčki – kategorija „Załožićeljo eksistency“

Tule dźe wo wobchodniske ideje, kotrež trajnje tomu přinošuja, kwalitu regiona stopnjować a kiž so z tym na změnu strukturow pozitiwnje wuskutkuja. W tutej kategoriji maja so regionalne, inowatiwne wobchodniske ideje mytować a załožićeljo ekistency w předfazy załoženja swojeho předewzaća ze zahajenskim financowanjom podpěrować.

 • myta za wobchodniske ideje we wysokosći 5.000 € (maks. 10 mytow)

(5) Kategorija „Łužica – žiwa dwurěčnosć“

W tutym wobłuku maja so ideje mytować, z kotrymiž so nałožowanje serbskeje rěče a identita serbskeho ludu spěchujetej. Tute projektne ideje maja zhromadnosć serbowacych skrućeć pomhać. Wo přidźělenju myta rozsudźi přidatna jury. Na zakładźe podatych kóštow so projekt přichodnemu wyšemu schodźenkej mytowanja přirjaduje.

přikład: Projekt płaći brutto 3.500 €. Z tym so awtomatisce schodźenkej „mały projekt hač do 5.000 €“ přirjaduje. Jeli ideja dobudźe, so z mytom we wysokosći 3.500 € wuznamjeni.

 • wulki projekt hač do 15.000 € (2 myće)
 • srjedźny projekt hač do 10.000 € (maks. 5 mytow)
 • mały projekt hač do 5.000 € (minim. 15 mytow)
 • drobne projekty hač do 2.000 € (minim. 20 mytow)
 • wosebite projekty hač do 1.000 € (maks. 5 mytow)

KAK MÓŽEĆE SO WOBDŹĚLIĆ?

Na web-stronje www.mitmachfonds-sachsen.de je wot 1. februara 2020 hač do 15. měrca 2020 online-formular wozjewjeny. Na nim swój přinošk za wubědźowanje prošu skrótka wopisajće a jón z pomocu podatych prašenjow sami posudźujće a pohódnoćće. Pojektna ideja njesmě za čas zapodaća hišće realizowana być a njesmě přemysłoweho razu być, ma pak so w lěće 2020 resp. najpozdźišo hač do 31. meje 2021 realizować a ma być ideja za nowy projekt. Z online-formularom za Waše wobdźělenje sposrědkujće prošu slědowace informacije:

 • kontaktne daty
 • titl projekta (maks. 100 znamješkow)
 • wopisanje projekta (maks. 2.000 znamješkow)
 • podaće konkretnych cilow, kiž maja so docpěć, štó je planowana cilowa skupina a za čo dokładnje maja so požadane srědki zasadźić
 • podaće ramikowych wuměnjenjow
 • trochowane kóšty za zwoprawdźenje projekta

Přinoški móžeće z online-formularom abo z póstom zapodać. Formular móžeće sej z internetneje strony www.mitmachfonds-sachsen.de downloadować.

MA SO ZA WOBDŹĚLENJE POPŁATK PŁAĆIĆ?

Zasadnje so za wobdźělenje popłatk njezběra. Z požadanjom zwisowace kóšty ma wobdźělnik sam zapłaćić.

HDY MA SO PROJEKT ZREALIZOWAĆ?

Jeli so Waša ideja wuznamjeni, dyrbi so projekt w lěće 2020 zrealizować abo dyrbiće dopokazać, zo je so zahajił; 31. meje 2021 ma projekt zakónčeny być. Njewotwisnje wot toho dyrbiće sej pjenježne myto w lěće 2020 wotwołać.

KOTRE PRAWA ZA WUŽIWANJE A KOMERCIELNE WUŽIWANJE MAJA SO WOBKEDŹBOWAĆ?

Požadar ma awtorske prawo za zapodatu ideju. Požadar je winowaty, nošerjam wubědźowanja wšitke prawa za swój zapodaty přinošk přewostajić, kotrež su za rozmnoženje a wozjewjenje ideje a za wabjenje we wobłuku wubědźowanja trěbne. Požadarjo awtorizuja regionalnych nošerjow předewšěm k tomu, zo smědźa (hižo do mytowanja kaž tež po ewtl. mytowanju) informacije wo projekće abo wo wosobinskim wukonje publikować.

Ze zapodaćom požadanskich podłožkow tomu přihłosujeće, zo so mjeno twórca ideje abo institucije a zastupjerja, kiž je ideju zapodał, kaž tež konkretna projektna ideja zjawnje wozjewi, jeli přinošk we wubědźowanju myto dóstanje. K tomu słuša tež wysokosć pjenježneho myta a městno, na kotrymž so projekt zrealizuje.

KOTRE WINOWATOSĆE A ZAMOŁWITOSĆ SU Z WOBDŹĚLENJOM ZWJAZANE?

Wobdźělnik so zawjazuje, zo ze swojim wubědźowanskim přinoškom njeje hižo započał, hdyž je projekt za wubědźowanje přizjewił a zo pjenježne myto za zwoprawdźenje projekta zasadźi. Wěcnu rozprawu maja wuznamjenjeni w kategorijach „ReWIR“, „Přichod MINT“, „Łužica – žiwa dwurěčnosć“ (stajnje za wulke a srjedźne projekty) kaž tež „Komuny“ a „Załožićeljo eksistency“ zapodać. Termin wotedaća rozprawy postaja nošerjo projekta. Wěcna rozprawa ma wo aktualnym stawje zwoprawdźenja a wo wuhladach, zo so zaměr projekta docpěje, informować.

Z připósłanjom projektneje ideje wobdźělnik tomu přihłosuje, zo smědźa so regionalni nošerjo projekta za zaměry zjawnostneho dźěła a tež jako přihot na posedźenja jury z nim skontaktować. Rozsudźace gremije tutoho wubědźowanja móža so po potrjebje tež direktnje z próstwarjom skontaktować, su-li dalše detaile trěbne.

Nimo toho wobkrući próstwar korektnosć swojich podaćow. Wopačne podaća wjedu k wuzamknjenju z wubědźowanja. To płaći tež za pad, zo něchtó jednu a tu samu ideju we wjacorych kategorijach resp. schodźenkach mytowanja zapoda resp. hdyž wšelacy próstwarjo samsnu ideju zapodadźa. Wobdźělnik je winowaty, nošerjej projekta kóždy čas wěrne informacije wo stawje realizacije projekta podawać. Poskićenje dohlada do hódnoćenja zapodatych projektow njeje předwidźane. Hódnoćenja projektow njebudu zjawnje přistupne.

Štóž so wobdźěli, čini to na swoje riziko a swoju zamołwitosć. Wobdźělnik je za korektnosć datow zamołwity, kotrež we wobłuku wubědźowanja podawa. Wobdźělenje je jeničce móžne, hdyž wobdźělnicy nahrawanju widejow a zwukow, zhotowjenju fotow a jich pozdźišemu njewobmjezowanemu wužiwanju ze stron nošerjow a jich kooperaciskich a medijowych partnerjow přihłosuja.

W padźe dobyća měł so w zwisku z předstajenjom projekta na př. na web-stronach, ćišćanych materialijach atd. slědowacy pasus wo spěchowanju jewić: „Tuta naprawa so z dawkowych srědkow Swobodneho stata Sakskeje na zakładźe etata sobu financuje, kotryž su zapósłancy Sakskeho krajneho sejma wobzamknyli.“ Po móžnosći měło so tež logo Sakskeho fondsa „Čiń sobu“ na přihódnym městnje wozjewić.

Kak so Myto publikuma wuzwoli?

Prěnje pruwowanje přewjedźe projektny team nošerjow projektow na zakładźe posudźowanskich kriterijow.

Mytowanych wuzwoli jury, zestajaca so ze zastupjerjow potrjechenych wokrjesow, komunow, hospodarstwa a dźěłarnistwow, šulow a wysokich šulow, IHK, kultury, čestnohamtskich ludźi a statneho knježerstwa kaž tež dalšich wažnych akterow ciwilneje towaršnosće. Hódnoćenje a wuzwolenje wubědźowanskich přinoškow w kategoriji, kotraž so z wosebitymi wužadanjemi strukturneje změny za serbski lud zaběra, přewozmje jury, kiž přewažnje ze zastupjerjow serbskeho ludu wobsteji.

ŠTO SU KRITERIJE ZA POHÓDNOĆENJE?

Na zakładźe slědowacych kriterijow, kotrež maja w jednotliwych kategorijach rozdźělnu wahu, so přinoški fachowje pohódnoća:

 • hač docpěja so pozitiwne wuskutki za mnohich ludźi, na př. za žiwjenski wobswět, za wjetšu atraktiwnosć regiona abo komuny, kiž je wot změny strukturow potrjechena, hač wolóža wšědne žiwjenje abo polěpša docpějomnosć
 • dołhodobna podpěra změny strukturow w regionach w zwisku ze skónčenjom brunicoweho hórnistwa, demografiskej změnu a digitalizaciju
 • wothłós w zjawnosći
 • přinošk k sylnjenju začuća zhromadnosće w potrjechenym regionje
 • modelowy charakter tež za druhe města/wsy a regiony
 • praktiska realizujomnosć
 • wusměrjenje na wěstu cilowu skupinu (dźěći, šulerjo, młodostni, studowacy, swójby, dźěławi, seniorojo etc.), zo by so na jich problemy w zwisku ze změnu strukturow reagowało.
 • kooperacije mjez komunami (jenož w kategoriji „Komuny“)

Fachowe pohódoćenje přinoškow w kategoriji „Załožićeljo eksistency“ ze stron jury a wuběr mytowanych wotměje so na zakładźe h. mj. kriterijow kaž tež přidatnje po tym:

 • hač je zwoprawdźomnosć wobchodniskeje ideje realistiska (eksistuja wiki/wubědźowanje)
 • kajki je stopjeń inowacije za region (poskićeny produkt resp. posłužba, cilowa skupina)

KAK WO DOBYĆU ZHONIĆE?

Po posedźenju jury dóstanu wšitcy požadarjo elektronisce informaciju, hač k mytowanym słušeja abo hač jich ideja bohužel mjez mytowanymi njeje. Z tutej informaciju dóstanu mytowani tež link na formular za wupłaćenje myta. Tule maja detaile wo dalšim wotběhu projekta wobkrućić, bankowy zwisk za wupłaćenje myta kaž tež dobu realizowanja a mězniki podać, kiž su za zjawnosć zajimawe.

KOTRE KRITERIJE PŁAĆA ZA WUPŁAĆENJE MYTA?

Pjenježne myta maja so za zwoprawdźenje mytowaneje projektneje ideje zasadźić. Myta so jónu a jako cyłkowna suma wupłaća. Wo wupłaćenje dyrbiće z pomocu za to předwidźaneho formulara prosyć. Jeli so projektna ideja zwoprawdźić njehodźi, ma wobdźělnik wupłaćene myto regionalnemu nošerjej wróćić.

HDY SO MYTOWANJE WOTMĚJE?

Zjawne mytowanje so na swjedźenskim zarjadowanju w lěću 2020 wotměje.

KAK SO MYTO PUBLIKUMA WUZWOLI?

„Myto publikuma“ po maks. 15.000 eurach so za Łužiski a za Srjedźoněmski rewěr w online-votingu zwěsći. Do předwuběra so jenož projektne ideje kategorijow „ReWIR“, „Přichod MINT“ a „Łužica – žiwa dwurěčnosć“ (we Łužiskim rewěrje) zapřijimu. Wšitke njemytowane ideje tutych kategorijow móže jury za online-voting nominować, tak zo maja šansu, sej „Myto publikuma“ z dobyć.

Štó myto dóstanje, wo tym potom wobydlerjo online rozsudźa. Dobyćerjo „Myta publikuma“ so na mytowanju nazymu 2020 wozjewja.

KOTRE ZASADY ZA ŠKIT DATOW PŁAĆA?

Płaćace zasady za škit datow móžeće na stronje „Škit datow“ čitać.

KÓNČNE WOZJEWJENJE

Ze zapósłanjom požadanskich podłožkow akceptuje wobdźělnik wuměnjenja za wobdźělenje kaž tež zasady za škit datow. Lěpšeje čitajomnosće dla so při formulacijach mjez splahami wuraznje njediferencuje; přiwšěm so podaća přeco na přisłušnikow wšitkich splahow poćahuja.